Zjišťování spokojenosti klientů

Každého půl roku probíhá v zařízení anonymní dotazníkové šetření spokojenosti klientů. Zjišťujeme spokojenost klientů se stravováním, poskytovanou péčí, s pocitem bezpečí, chování personálu a s dalšími oblastmi poskytované služby.

Dotazníky jsou vyhodnocovány a vybrané výsledky uveřejňovány ve výroční zprávě. Výsledky dotazníkových šetření jsou k nahlédnutí v kanceláři sociálních pracovnic.


S vyplňováním dotazníků jsou nám nápomocni studenti v rámci praxí či dobrovolníci.

—Klíčovým kritériem pro hodnocení kvality poskytovaných služeb je spokojený klient, rodinní příslušníci a osoby blízké. Pokud jsou klienti nebo rodinní příslušníci či osoby blízké s něčím nespokojeni, mají možnost podat písemně či ústně podnět k nápravě nebo oficiální stížnost.