Poskytované služby

Poslání Domova pro seniory Holásecká

Poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří již nejsou schopni sami žít ve své domácnosti, ani za pomoci rodiny nebo terénních sociálních služeb. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb klientů, respektuje a zachovává důstojný život a podporuje klienty v udržování kontaktů se svojí rodinou, přáteli a známými.
 

Předmětem činnosti Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace je, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu:  Domov pro seniory, dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.
 

Cíle poskytované sociální služby:

 • Prostřednictvím poskytované sociální služby podporovat klienty uchovávat si co nejdéle svoje dovednosti, schopnosti a svoji soběstačnost.
 • Podpora klienta v zachování sociálních kontaktů s rodinou, přáteli, známými.
 • Vytvoření bezpečného prostředí, které umožní důstojné prožití stáří.
 • Poskytování sociální služby klientovi podle jeho individuálních potřeb a přání.

Poskytovatel vytváří a naplňuje podmínky pro uplatňování vlastní vůle klienta (např. volba praktického lékaře, rozhodovat o svém volném čase, možnost volného pohybu, možnost platit úhradu podle zvoleného způsobu).


Zásady poskytované sociální služby:

 • individuální přístup ke klientům,

 • respektování svobodné vůle klienta,

 • respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti,

 • rovný přístup ke všem klientům.

   

Cílová skupina

Služba je určená seniorům, kteří již nejsou schopní žít ve své domácnosti z důvodu věku nebo chronického onemocnění, kdy míra jejich soběstačnosti poklesla na tolik, že jsou závislí na pomoci druhé osoby při každodenních úkonech v oblasti sebeobsluhy a sebepéče a tato pomoc již nelze zajistit pomocí rodiny, terénních sociálních

a zdravotnických služeb.

 

Věková struktura cílové skupiny

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Komu není naše pobytová služba určena:

Negativní vymezení vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 odst. 3, kde jsou uvedeny podmínky pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách, které pod jejich vlivem narušují kolektivní soužití.


Dle prováděcího právního předpisu - Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 36, poskytnutí pobytové služby také vylučuje zdravotní stav žádající osoby jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby z důvodu vážné duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

 

 

Základní poskytované činnosti:

 • Poskytnutí potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace,
 • poskytnutí základního sociálního poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
 • poskytnutí ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích,
 • poskytnutí stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis (odbornost 913). Péče je poskytovaná v přímé návaznosti na lůžková nemocniční zařízení a jiná odborná pracoviště. Domov pro seniory Holásecká patří do spádové oblasti - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení,
 • rehabilitační péče,
 • nutriční péče,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí.
 

Organizace zprostředkovává:

 • péči praktického lékaře,

 • specializovanou lékařskou péči - neurolog, diabetolog, psychiatr, a další,

 • dodávku léků z lékárny Euphrasia,

 • duchovní službu,

 • kadeřnictví, pedikúru,

 • kantýnu.

 


 

Personální zajištění služby

Sociální služba je realizována vlastními zaměstnanci. Většina těchto zaměstnanců vykonává přímou obslužnou péči. V týmu zaměstnanců jsou i obslužné profese určené pro zajišťování činností spojených se službou poskytovanou klientům (úklid, praní prádla, údržba, administrativa a stravování, aktivizace).

Dobrovolnictví a studentské praxe

Náš domov pro seniory je nakloněn dobrovolnictví i studentským praxím. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku nebo přímo sociální oddělení. Rádi Vám zodpovíme dotazy a případně zahájíme spolupráci.

 

Ergoterapie a rehabilitace

Ergoterapii zajišťují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s fyzioterapeuty a ošetřujícím personálem. Záměrem je  především uchování soběstačnosti, postupné zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmu a schopností klientů. Klienti mají možnost účastnit se společných setkávání, která jsou zaměřená na cvičení a posilování paměti. Ve výtvarné a keramické dílně mají možnost trénovat a uplatňovat svoje schopnosti v rámci jemné motoriky. Hudebně založení klienti se mohou zapojit do pěveckého sboru, který v Domově vznikl. Klienti se také mohou účastnit dle svých možností pravidelných vycházek a společných výletů. Imobilní klienti, kteří mají zájem pracovat na sobě a svých dovednostech mohou využít individuální setkávání (např. cvičení paměti, zpívání a poslech hudby, vycházky s doprovodem našeho personálu).

Velkou oblibu si získaly pravidelně pořádané společenské akce jako je maškarní ples, burčáková slavnost a setkávání s hudbou.
 
Rehabilitační péči provádí na základě ordinace lékaře, momentálního stavu a potřeb klienta na jednotlivých odděleních fyzioterapeuti.

Rehabilitace zahrnuje:

 • aplikace fyzikální terapie (vodoléčba),

 • individuální léčebná tělesná výchova, dle diagnóz klientů (nácvik chůze s a bez pomůcek, LTV na přístrojích),

 • skupinová terapie (skupinová cvičení).