Poskytované služby

Poslání Domova pro seniory Holásecká

Poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří již nejsou schopni sami žít ve své domácnosti, ani za pomoci rodiny nebo terénních sociálních služeb. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život a podporuje uživatele v udržování kontaktů se svojí rodinou, přáteli a známými.
 
Předmětem činnosti Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace je, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu:  Domov pro seniory, dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.
 

Cílová skupina

Služba je určená seniorům, kteří již nejsou schopní žít ve své domácnosti z důvodu věku nebo chronického onemocnění, kdy míra jejich soběstačnosti poklesla na tolik, že jsou závislí na pomoci druhé osoby při každodenních úkonech v oblasti sebeobsluhy a sebepéče a tato pomoc již nelze zajistit pomocí rodiny, terénních sociálních

a zdravotnických služeb.
 

Věková struktura cílové skupiny

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)
   

Domov pro seniory není určen: 

 • soběstačným seniorům,

 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
 • seniorům, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují stálou lékařskou péči,

 • seniorům, kteří vlivem alkoholu nebo omamných látek narušují kolektivní soužití,

 • seniorům s těžkým psychickým onemocněním a demencí,

 • seniorům s akutním infekčním onemocněním,

 • nepřizpůsobivým a konfliktním seniorům, kteří se nedokáží přizpůsobit kolektivnímu soužití.

 

Uživatelům služby nabízíme:

 • Poskytnutí potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace,
 • poskytnutí základního sociálního poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
 • poskytnutí ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích,
 • poskytnutí stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis (odbornost 913). Péče je poskytovaná v přímé návaznosti na lůžková nemocniční zařízení a jiná odborná pracoviště. Domov pro seniory Holásecká patří do spádové oblasti - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení,
 • rehabilitační péče,
 • nutriční péče,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí.
 

Organizace zprostředkovává:

 • péči praktického lékaře,

 • specializovanou lékařskou péči - neurolog, diabetolog, psychiatr, a další,

 • dodávku léků z lékárny Euphrasia,

 • duchovní službu,

 • kadeřnictví, pedikúru,

 • kantýnu.

 

Cíle poskytované sociální služby:

 • prostřednictvím poskytované sociální služby podporovat uživatele uchovávat si co nejdéle svoje dovednosti, schopnosti a svoji soběstačnost

 • podpora uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou, přáteli, známými  

 • vytvoření bezpečného prostředí, které umožní důstojné prožití stáří

 • poskytování sociální služby uživateli podle jeho individuálních potřeb a přání

Poskytovatel vytváří a naplňuje podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatele (např. volba praktického lékaře, rozhodovat o svém volném čase, možnost volného pohybu, možnost platit úhradu podle zvoleného způsobu).
 

Zásady poskytované sociální služby:

 • individuální přístup k uživatelům,

 • respektování svobodné vůle uživatele,

 • respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti,

 • respektování práva na přiměřené riziko,

 • podpora k soběstačnosti,

 • flexibilita,

 • zodpovědnost,

 • rovný přístup ke všem uživatelům,

 • posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Personální zajištění služby

Sociální služba je realizována vlastními zaměstnanci. Většina těchto zaměstnanců vykonává přímou obslužnou péči. V týmu zaměstnanců jsou i obslužné profese určené pro zajišťování činností spojených se službou poskytovanou klientům (úklid, praní prádla, údržba, administrativa a stravování, aktivizace).

Dobrovolnictví a studentské praxe

Náš domov pro seniory je nakloněn dobrovolnictví i studentským praxím. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku nebo přímo sociální oddělení. Rádi Vám zodpovíme dotazy a případně zahájíme spolupráci.

 

Ergoterapie a rehabilitace

Ergoterapii zajišťují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s fyzioterapeuty a ošetřujícím personálem. Záměrem je  především uchování soběstačnosti, postupné zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmu a schopností uživatelů.Uživatelé mají možnost účastnit se společných setkávání, která jsou zaměřená na cvičení a posilování paměti. Ve výtvarné a keramické dílně mají možnost trénovat a uplatňovat svoje schopnosti v rámci jemné motoriky. Hudebně založení uživatelé se mohou zapojit do pěveckého sboru, který v Domově vznikl. Uživatelé se také mohou účastnit dle svých možností pravidelných vycházek a společných výletů. Imobilní uživatelé, kteří mají zájem pracovat na sobě a svých dovednostech mohou využít individuální setkávání (např. cvičení paměti, zpívání a poslech hudby, vycházky s doprovodem našeho personálu).

Velkou oblibu si získaly pravidelně pořádané společenské akce jako je maškarní ples, burčáková slavnost a setkávání s hudbou.
 
Rehabilitační péči provádí na základě ordinace lékaře, momentálního stavu a potřeb uživatele na jednotlivých odděleních fyzioterapeuti.

Rehabilitace zahrnuje:

 • aplikace fyzikální terapie (vodoléčba),

 • individuální léčebná tělesná výchova, dle diagnóz klientů (nácvik chůze s a bez pomůcek, LTV na přístrojích),

 • skupinová terapie (skupinová cvičení).