Kvalita služeb

CERTIFIKACE A AKREDITACE

clen_certifikace.gif  sak.jpg

Kvalita poskytovaných služeb v Domově pro seniory Holásecká

Vedení Domova pro seniory Holásecká se dlouhodobě soustředí na zlepšování kvality všech poskytovaných služeb. Kvalita a bezpečnost poskytovaných služeb je pro nás prioritou. Kvalitní péče o naše klienty a kvalita poskytovaných činností a služeb jsou pro nás hodnoty, o kterých „mluvíme každý den“. Jsou obsaženy ve strategii, v úkolech, cílech, jsou součástí každodenního i dlouhodobého hodnocení práce každého z nás.

Hodnocení kvality sociálních služeb se opírá o nastavení úrovně služby, která vychází z procedurálních, personálních a provozních standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně aktualizovány týmem pracovníků DSH a vychází z jedinečnosti zařízení a skladby klientů.

Klíčovým kritériem pro hodnocení kvality poskytovaných služeb je spokojený klient služby, rodinní příslušníci nebo osoby blízké. Pokud je kleint s něčím nespokojen, má možnost podat písemně či ústně stížnost. Postup řešení podaných stížností, návrhů a připomínek je upraven v dokumentu Podávání, vyřizování a evidence stížností, který je všem klientům k dispozici. Názor klienta na poskytovanou službu a celkově život v DSH je pro pracovníky zařízení na prvním místě, v Domově je nastavený systém sledování kvality. Pracovníci zařízení usilují neustále o vylepšování kvality služeb a zkvalitňování života klientů Domova.
Každého půl roku probíhá v zařízení dotazníkové šetření spokojenosti klientů, rodinných příslušníků nebo osob blízkých. Ptáme se na spokojenost uživatelů napříč poskytovaných služeb. Dotazníky jsou vyhodnocovány a vybrané výsledky uveřejnovány ve výroční zprávě a  ve zpravodaji vydávaném Domovem.

 

PROVĚŘOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Jako první z Domovů pro seniory v České republice získal v první polovině roku 2014 akreditaci Spojené akreditační komise České republiky (SAK ČR), která dokládá, že zařízení splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče. V září 2017 jsme úspěšně prošli reakreditací a toto významné ocenění kvality poskytované zdravotní péče nám bylo uděleno na další tříleté období.
Ocenění deklaruje, že ošetřovatelská péče a používáné ošetřovatelské postupy v Domově jsou  v souladu s platnými zákony, nařízeními, vyhláškami a Akreditačními standardy Spojené akreditační komise, které se zaměřují na klíčové procesy při poskytování zdravotní péče. Naše zařízení se hlásí k trvalému sledování úrovně poskytované péče a jejímu průběžnému zlepšování. Respektuje práva svých klientů jako partnerů našich zdravotníků a pečovatelů v péči a léčbě. V prosinci 2020 náš Domov úspěšně prošel reakreditačním šetřením a opakovaně obhájil nastavené Akreditační Standardy Spojené akreditační komise na další tříleté období.
 

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Z důvodu neustálého zvyšování kvality a zacílení na potřeby našich klientů, jsme v roce 2013 jsme získali certifikaci  v rámci Značky kvality v sociálních službách. Domov byl oceněn 5 hvězdičkami. V květnu roku 2016 došlo k recertifikaci zařízení a úspěšnému k obhájení ocenění 5 hvězdičkami. V červnu roku 2020 již potřetí proběhla úspěšná recertifikace našeho zařízení a opětovné obhájení ocenění kvality 5 hvězdičkami.

Chceme prostřednictvím tohoto systému certifikace prezentovat kvalitu našeho zařízení směrem ke klientům, jejich rodinným příslušníkům, k osobám blízkým a široké veřejnosti. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, a to především z jednoho úhlu pohledu - z pohledu samotného seniora, resp. klienta této sociální pobytové služby.


AKREDITACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Nově je domovu udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR, která opravňuje uskutečňovat praktickou část vzdělávacího programu pro obor „Zdravotničtí pracovníci uvedeni v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povolání - Organizace a řízení ve zdravotnictví."
Rozhodnutí akreditace OM 7