Kvalita služeb

CERTIFIKACE A AKREDITACE

sak.jpgclen_certifikace.gif

Kvalita poskytovaných služeb v Domově pro seniory Holásecká

Vedení Domova pro seniory Holásecká se dlouhodobě soustředí na zlepšování kvality všech poskytovaných služeb. Kvalita a bezpečnost poskytovaných služeb je pro nás prioritou. Kvalitní péče o naše uživatele a kvalita poskytovaných činností a služeb jsou pro nás hodnoty, o kterých „mluvíme každý den“. Jsou obsaženy ve strategii, v úkolech, cílech, jsou součástí každodenního i dlouhodobého hodnocení práce každého z nás.

Hodnocení kvality sociálních služeb se opírá o nastavení úrovně služby, která vychází z procedurálních, personálních a provozních standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně aktualizovány týmem pracovníků DSH a vychází z jedinečnosti zařízení a skladby uživatelů.

Klíčovým kritériem pro hodnocení kvality poskytovaných služeb je spokojený uživatel služby a jeho rodinní příslušníci. Pokud je uživatel s něčím nespokojen, má možnost podat písemně či ústně stížnost. Postup řešení podaných stížností, návrhů a připomínek je upraven v dokumentu Podávání, vyřizování a evidence stížností, který je všem uživatelům k dispozici. Názor uživatele na poskytovanou službu a celkově život v DSH je pro pracovníky zařízení na prvním místě, v Domově je nastavený systém sledování kvality. Pracovníci zařízení usilují neustále o vylepšování kvality služeb a zkvalitňování života uživatelů Domova.
Každého půl roku probíhá v zařízení dotazníkové šetření uživatelů a jejich rodinných příslušníků. Ptáme se na spokojenost uživatelů napříč poskytovaných služeb. Dotazníky jsou vyhodnocovány a vybrané výsledky uveřejnovány ve výroční zprávě a  ve zpravodaji vydávaném Domovem.

 

PROVĚŘOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Jako první z Domovů pro seniory v České republice získal v první polovině roku 2014 akreditaci Spojené akreditační komise České republiky (SAK ČR), která dokládá, že zařízení splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče. V září 2017 jsme úspěšně prošli reakreditací a toto významné ocenění kvality poskytované zdravotní péče nám bylo uděleno na další tříleté období.

Ocenění deklaruje, že ošetřovatelská péče a používáné ošetřovatelské postupy v Domově jsou  v souladu s platnými zákony, nařízeními, vyhláškami a Akreditačními standardy Spojené akreditační komise, které se zaměřují na klíčové procesy při poskytování zdravotní péče. Naše zařízení se hlásí k trvalému sledování úrovně poskytované péče a jejímu průběžnému zlepšování. Respektuje práva svých uživatelů jako partnerů našich zdravotníků a pečovatelů v péči a léčbě.
 

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Z důvodu neustálého zvyšování kvality a zacílení na potřeby našich uživatelů, jsme v roce 2013 jsme získali certifikaci  v rámci Značky kvality v sociálních službách. Domov byl oceněn 5 hvězdičkami. V květnu roku 2016 došlo k recertifikaci zařízení a úspěšnému k obhájení ocenění 5 hvězdičkami. Chceme prostřednictvím tohoto systému certifikace prezentovat kvalitu našeho zařízení směrem k uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a široké veřejnosti. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, a to především z jednoho úhlu pohledu - z pohledu samotného seniora, resp. uživatele této sociální pobytové služby.