Poskytované služby

Posláním Domova pro seniory Holásecká je poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří již nejsou schopni sami žít ve své domácnosti ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních sociálních služeb. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život a podporuje uživatele v udržování kontaktů se svojí rodinou, přáteli a známými.

Uživatelům služby nabízíme:

 • poskytnutí potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace- poskytnutí základního sociálního poradenství v souladu se zákonem 108/2006 O sociálních službách
 • poskytnutí ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích
 • poskytnutí stravy- zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis (odbornost 913). Péče je poskytovaná v přímé návaznosti na lůžková nemocniční zařízení a jiná odborná pracoviště. DSH patří do spádové oblasti- Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení
 • rehabilitační péče
 • nutriční péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti- volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při zajišťování osobních záležitostí

Organizace zprostředkovává:

 • péči praktického lékaře
 • specializovanou lékařskou péči - neurolog, diabetolog, psychiatr
 • duchovní službu
 • kadeřnictví, pedikúru
 • kantýnu

 
Předmětem činnosti Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace je, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zřizovací listiny, poskytování sociálních služeb typu:
 
Domov pro seniory, dle §49 zákona č. 108/2006 Sb.
 

Cílová skupina

Služba je určená seniorům, kteří již nejsou schopní žít ve své domácnosti z důvodu věku nebo chronického onemocnění, kdy míra jejich soběstačnosti poklesla na tolik, že jsou závislí na pomoci druhé osoby při každodenních úkonech v oblasti sebeobsluhy a sebepéče a tato pomoc již nelze zajistit pomocí rodiny, terénních sociálních a zdravotnických služeb.
 

Věková struktura cílové skupiny

 • mladší senioři ( 65-80 let )
 • starší senioři ( nad 80 let )

Domov pro seniory není určen: 

 • soběstačným seniorům
 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí
 • seniorům, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují stálou lékařskou péči
 • seniorům, kteří vlivem alkoholu nebo omamných látek narušují kolektivní soužití
 • seniorům s těžkým psychickým onemocněním a demencí
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním
 • nepřizpůsobivým a konfliktním seniorům, kteří se nedokáží přizpůsobit kolektivnímu soužití

 

Cíle poskytované sociální služby:

 • prostřednictvím poskytované sociální služby podporovat uživatele uchovávat si co nejdéle svoje dovednosti, schopnosti a svoji soběstačnost
 • podpora uživatele v zachování sociálních kontaktů s rodinou, přáteli, známými  
 • vytvoření bezpečného prostředí, které umožní důstojné prožití stáří
 • poskytování sociální služby uživateli podle jeho individuálních potřeb a přání

Zásady poskytované sociální služby:

 • individuální přístup k uživatelům
 • respektování svobodné vůle uživatele
 • respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti
 • respektování práva na přiměřené riziko
 • podpora k soběstačnosti
 • flexibilita
 • zodpovědnost
 • rovný přístup ke všem uživatelům
 • posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace

Poskytovatel vytváří a naplňuje podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatele
(např. volba praktického lékaře, rozhodovat o svém volném čase, možnost volného pohybu, možnost platit úhradu podle zvoleného způsobu).

Personální zajištění služby

Sociální služba je realizována vlastními zaměstnanci. Většina těchto zaměstnanců vykonává přímou obslužnou péči. V týmu zaměstnanců jsou i obslužné profese určené pro zajišťování činností spojených se službou poskytovanou klientům (úklid, praní prádla, údržba, administrativa a stravování).

Ergoterapie a rehabilitace

Ergoterapie

Pracovnice ergoterapie se v úzké spolupráci s fyzioterapeutkami a ošetřujícím personálem zaměřují především na uchování soběstačnosti klientů a jejich postupného zapojování do systému vyplnění volného času dle zájmu a schopnosti uživatelů.

Uživatelé mají možnost účastnit se společných setkávání, která jsou zaměřená na cvičení a posilování paměti. Ve výtvarné a keramické dílně mají možnost trénovat a uplatňovat svoje schopnosti v rámci jemné motoriky. Imobilní uživatelé, kteří mají zájem pracovat na sobě a svých dovednostech mohou využít individuální setkávání (např. cvičení paměti, zpívání, vycházky). Hudebně založení uživatelé se mohou zapojit do pěveckého sboru, který v Domově vznikl. Uživatelé se také mohou účastnit dle svých možností pravidelných vycházek a společených výletů. Velkou oblibu si získal pravidelně pořádaný maškarní ples a setkávání s hudbou.
 
Rehabilitační péči provádí na základě ordinace lékaře, momentálního stavu a potřeb uživatele na jednotlivých odděleních fyzioterapeutky.
Rehabilitace zahrnuje:

 • aplikace fyzikální terapie (vodoléčba)
 • individuální léčebná tělesná výchova, dle diagnóz klientů (nácvik chůze s a bez pomůcek, LTV na přístrojích)
 • skupinová terapie (skupinová cvičení)